Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti e-farmářskétrhy, s.r.o., se sídlem Jiráskova 512, 373 82 Včelná, IČ 039 37 771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23638.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti
e-farmarsketrhy, s.r.o. (dále jen „Společnost“) upravují v souladu s § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s pronájmem virtuálního stánku v elektronickém tržišti provozovaném Společností prostřednictvím těchto stránek.

1.2 Znění těchto obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti 30. dnem po uveřejnění nového znění podmínek na stránce
e-farmarsketrhy.cz, přičemž Společnost zároveň zašle nové znění podmínek
na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího.

1.3 Pro účely těchto podmínek jsou dále definovány tyto termíny:

Prodávající“ a/nebo „Farma“ fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností pro účely svého podnikání uzavře smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „e-farmarsketrhy.cz“ na pronájem stánku a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku Společnosti. Objednáním služby Prodávající projevuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami.
Při objednání obdrží Prodávající od Společnosti přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu a Stánku.

Stánek“ znamená virtuální stánek Prodávajícího umístěný a provozovaný
na virtuálním Tržišti provozovaném Společností.

Tržiště“ znamená webovou aplikaci umožňující tvorbu provoz jednotlivých Stánků vytvořenou a spravovanou Společností na adrese e-farmarsketrhy.cz.

Uživatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která na základě smlouvy s Prodávajícím využívá služeb nabízených v příslušném Stánku. Při první registraci na Tržišti obdrží Uživatel od Společnosti přihlašovací údaje ke svému zákaznickému účtu na Tržišti. V návaznosti na koncepci jednotlivých Stánků může být nákup zboží Prodávajícími umožněn Uživatelům i bez předchozí registrace.

1.4 Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím (tj. nájemcem virtuálního stánku) a Uživateli jeho Stánku vždy výlučně upravují obchodní podmínky a/nebo kupní smlouva uzavíraná přímo mezi Prodávajícím a dotčeným Uživatelem.

1.5 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Společnost zdůrazňuje, že zde uvedené obchodní podmínky se prodeje zboží ve Stánku a s ním souvisejících smluvních vztahů netýkají a neupravují jej. Je výlučným zájmem a odpovědností každého prodávajícího, aby v rámci svého virtuálního stánku stanovil podmínky prodeje svých produktů a služeb a dodržel tak závazná ustanovení platných právních předpisů.

 

2. Uživatelský účet a účet Farmy

2.1 Uživatel se na stránkách efarmarsketrhy.cz registruje buďto jako Uživatel, tj. nakupující, nebo jako Farma, tj. Prodávající. Na základě registrace provedené na webové stránce může Uživatel nebo Prodávající přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Uživatel může ze svého uživatelského rozhraní provádět vyhledání Farmy, produktu, objednávání zboží, sledování stavu objednávek, nastavení notifikací, hodnocení Prodávajících, stejně tak jako dostávat informace o plánovaných dodávkách. V případě, že to webové rozhraní příslušné Farmy obchodu umožňuje, může Uživatel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.
Prodávající může vytvořit a udržovat prezentaci své farmy, zakládat a spravovat nabízené produkty, sledovat objednávky od Uživatelů, zakládat a spravovat dodávky, provádět hodnocení Uživatelů a využívat reporting o prodejích, dodávkách a dále možnosti hromadné emailové komunikace s Uživateli.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jsou Uživatel, jakož i Farma, povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Společnost, anebo jí pověřený administrátor Tržiště může zrušit uživatelský účet z vážných důvodů, a to zejména v případě, kdy:

2.5.1 Uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá,

2.5.2 Prodávající poruší své povinnosti ze smlouvy o pronájmu virtuálního Stánku včetně povinností stanovených v těchto obchodních podmínkách,

2.5.3 Uživatel prokazatelně uvedl nepravdivé údaje,

2.5.4 došlo ke zjevnému zneužití či ohrožení bezpečnosti Tržiště nebo Stánku,

2.5.5 došlo k jednání v rozporu s dobrými mravy anebo k jednání, které je v rozporu s platnými právními předpisy,

2.5.6 ve Stánku příslušného Prodávajícího je nabízeno či prodáváno zboží, jehož prodej není v ČR legální anebo zjevně neodpovídá charakteristikám zboží nabízeného ve Stánku anebo v případě, kdy na základě stížností Uživatelů Společnost zjistí, že činnost příslušného Prodávajícího snižuje či zhoršuje pověst Tržiště,

2.5.7 způsob užití Stánku Prodávajícím nebo Uživatelem vede k hrozbě či skutečnému porušení autorských, patentových anebo jakýchkoliv jiných práv třetích osob,

2.5.8 způsob užití Stánku Prodávajícím nebo Uživatelem vede k přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran (např. nesprávným skriptem, softwarovým řešením, atd.).

2.6 V případě, že Společnost přistoupí ke zrušení uživatelského účtu, oznámí tuto skutečnost e-mailem na kontaktní adresu Uživatele či Prodávajícího se stručným zdůvodněním. Je zcela a výlučně na uvážení Společnosti, zda dotyčnému poskytne lhůtu k nápravě vadného jednání (je-li náprava možná) nebo zda k ukončení uživatelského účtu přikročí bez dalšího.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Tržiště a/nebo stránek jednotlivých Stánků, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.8 Společnost výslovně upozorňuje všechny Uživatele, že na vytvoření uživatelského profilu ani na uzavření a uskutečnění obchodů s jednotlivými Farmami není právní nárok a Společnost v tomto směru neposkytuje žádné záruky ani prohlášení.

2.9 Společnost je vlastníkem či oprávněným uživatelem práv k softwarové aplikaci – Tržišti, jakož i k doménovým jménům, www adresám a všem dílům a softwarovým programům, které dohromady tvoří virtuální Tržiště. Jednotliví Prodávající, jakož i Uživatelé, získávají registrací dočasnou omezenou a nepřenositelnou licenci tato práva užít výlučně pro účely provozu Stánků a v případě Uživatelů výlučně pro nakupování v jednotlivých Stáncích.

 

3. Smlouva o nájmu Stánku

3.1 Na žádost Prodávajícího podanou prostřednictvím registračního formuláře na Tržišti je uzavírána smlouva o virtuálním pronájmu Stánku mezi Společností a příslušnou Farmou. Farma získává právo k provozu Stánku dnem provedení úhrady ceny za pronájem Stánku v souladu s níže uvedeným.

3.2 Na základě smlouvy Společnost umožní Farmě vytvoření a provoz Stánku za sjednanou cenu s tím, že obsah, nastavení, jakož i podmínky prodeje zboží ve Stánku budou výlučně v moci a odpovědnosti Prodávajícího.

 

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Uživatelé využívající Tržiště pro účely nákupu zboží v jednotlivých Stáncích mají právo jej využívat, při dodržení zde sjednaných podmínek, bezplatně.

4.2 Aktuální ceník pronájmu Stánků je k dispozici na stránkách Společnosti
„e-farmarsketrhy.cz“ v sekci Pro prodávající nebo přímo zde:

          1 měsíc - 60,- Kč

          3 měsíce (kvartál) - 150,- Kč

          6 měsíců (půlrok) - 250,- Kč

          12 měsíců (rok) - 400,- Kč

4.3 Faktury a zálohové faktury jsou Prodávajícím zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu Prodávajícího. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Prodávající výslovně souhlasí.

4.4 Jestliže Prodávající neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Společnost oprávněna pronájem Stánku či jiné služby pozastavit.

4.5 Jestliže faktura či zálohová faktura zůstává nezaplacena i 15 kalendářních dní po dni konečné splatnosti, tak je Společnost oprávněna službu pronájmu Stánku zrušit. V takovém případě budou data Prodávajícího nenávratně smazána. V případě, že Prodávající bude chtít tato data získat zpět (pokud budou ještě k dispozici v záloze), případně nájem Stánku obnovit, Společnost je oprávněna požadovat úhradu za tuto službu dle svého ceníku.

4.6 Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:

a) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
b) při platbě je uveden správný variabilní symbol
c) platba je připsána na účet Společnosti.

 

5.  Práva a povinnosti Společnosti

5.1 Společnost se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Tržiště fungovalo a bylo provozuschopné způsobem a ve standardu odpovídajícím poměrům na českém trhu. Není-li však sjednáno v konkrétním případě výslovně jinak, Společnost vůči Farmě neposkytuje jakoukoliv garanci dostupnosti či provozuschopnosti Tržiště, zejména z důvodu závislosti na softwarovém a hardwarovém vybavení a kvalitě internetového připojení jednotlivých Uživatelů a Prodávajících.

5.2 Společnost neodpovídá jak ve vztahu k Uživatelům, tak ve vztahu k Prodávajícím za jakékoliv škody, vady či újmu vzniklou v souvislosti s uskutečněním či neuskutečněním jakéhokoliv obchodu ve Stáncích umístěných na Tržišti. Uskutečnění jakož i vypořádání těchto obchodů i všechny související práva a nároky se řídí podmínkami jednotlivých Stánků a Farem, přičemž ve vztahu k Uživatelům Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost.

5.3 Je-li tak výslovně dohodnuto s příslušným Prodávajícím, může Společnost za dohodnutou úplatu poskytnout služby technické podpory, údržby či reportingu.

5.4 Společnost neodpovídá za porušení autorských práv třetích osob, jakož i práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Prodávající anebo Uživatel užíváním Tržiště či Stánku.

5.5 Společnost neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli či Prodávajícímu způsobena v souvislosti s používáním Stánku.

5.6 Společnost je oprávněna změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinna tyto změny předem oznámit Uživatelům i Farmám formou informace na stránkách Tržiště.

5.7 Společnost není oprávněna zasahovat do prezentací, Stánků či dat vytvořených či umístěných Prodávajícími, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz však neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto podmínek anebo zneužití poskytované služby. O takovém zásahu však bude dotčený subjekt informovat.

 

6. Práva a povinnosti Prodávajících

6.1 Prodávající je povinen používat Stánek dle návodu a instrukcí dodaných Společností.

6.2 Prodávající se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Prodávající je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.

6.3 Prodávající je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Prodávající.

6.4 Prodávající souhlasí s tím, že mu bude Společnost zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele.

6.5 Prodávající je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Prodávající zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Společnosti a třetích osob.

6.6 Prodávající ručí Společnosti za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu.

6.7 Prodávající se zavazuje při provozu svého Stánku, při jednání a prodeji zboží Uživatelům jednat vždy řádně, čestně a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti spotřebitelského práva tak, aby byla chráněna dobrá pověst Tržiště i Společnosti.

 

7. Práva a povinnosti Uživatelů

7.1 Uživatelé jsou oprávněni Tržiště i jednotlivé Stánky bezplatně využívat, avšak za podmínky řádného dodržení všech pravidel a podmínek stanovených Společností, jednotlivými Prodávajícími, jakož i platnou právní úpravou.

7.2 Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit.

 

8. Ochrana informací a ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající i Společnost se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvědí v souvislosti se zřízením a provozem Stánku.

8.2 Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má příslušná strana informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

8.3 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje uvedené zde (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, čísla mobilního telefonu) za účelem zajištění provozu tržiště, jakož i dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Společnosti a jednotlivých Prodávajících, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění a bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.4 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

 

9. Doba trvání

9.1 Není-li mezi Prodávajícím a Společností dohodnuto jinak, pak jsou služby pronájmu Stánku poskytovány na dobu neurčitou s tím, že každá ze stran je oprávněna službu pronájmu Stánku ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná prvním dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí českým právem.

10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2015.

Košík

Nákupní košík je prázdný